A)GENEL BİLGİLER

1.DERSİN KODU VE ADI

VET 4002 Et Muayenesi ve Teknolojisi

2.DERSİN TÜRÜ

3.DERSİN ÖNKOŞULU

4.DERSİN DÖNEMİ

5.DERSİN KREDİSİ

Mesleki Zorunlu

Yok

VIII. Yarıyıl

3 (2T+2U)

6.DERS PLANLAMA VE GELİŞME KOORDİNATÖRÜ

7.PROG./BÖLÜM/ANABİLİMDALI

Prof.Dr.Şahsene ANAR

Veteriner/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi /Besin Hijyeni ve Teknolojisi

8.DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dersin Verildiği Yer

Ders Saatleri

Görüşme Saatleri

Görüşme Odası

Dersin Web Sayfası Adresi

Öğretim Üyelerinin e-mail Adresi

 

Prof.Dr.Mustafa TAYAR

IV Nolu Dershane, Et-Ba ve Çimet Mezbahası

Pazartesi 08.45-10.25 (T) 10.35-12.30 (U)

Çarşamba 15.30-17.30

Öğretim Üyeleri Odaları

http://www.veteriner .uludag.edu.tr

anar@uludag.edu.tr

mtayar@uludag.edu.tr

DERSİN AMACI, HEDEF VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI, STRATEJİLERİ

DERSİN AMACI:

Mezbaha bilgisi kısmında mezbahaları oluşturan bölümlerin yapısal özellikleri, kasaplık hayvan kesimi ve sistematik muayene, et muayenesi sırasında karşılaşılan bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar, patolojik değişiklikler, yasal hükümler içerisinde verilecek kararlar gibi konuların öğretilmesi

    Et teknolojisi bölümünde et kimyası, kasın ete dönüşümü, et histolojisi, et parçalama, grading, et mikrobiyolojisi, etin muhafaza yöntemleri ile fermente et ürünleri, haşlanmış et ürünleri, köfte, döner vb. ürünlerin üretim teknolojisi, mezbaha yan ürünleri ile et işlek yerlerinde temizlik-dezenfeksiyon konularının öğretilmesi

 DERSİN HEDEFLERİ:

1.      Mezbahaları oluşturan bölümlerin yapısal özelliklerini öğrenmesi

2.      Kasaplık hayvanlarda sistematik muayeneyi öğrenmesi

3.      Et muayenesi açısından önemli bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar ve patolojik değişikliklerin teşhisinin konulabilmesi ve yasal hükümler içerisinde verilecek kararların öğrenilmesi

4.      Kasın ete dönüşmesi, etin olgunlaşması ve derecelendirmenin öğrenilmesi

5.      Et ürünleri üretim prensiplerinin öğrenilmesi

6.      et işlek yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon programı uygulayabilmesi

 DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI:

1.      Mezbahaları oluşturan bölümlerin yapısal özelliklerini bilir

2.      Kasaplık hayvanlarda sistematik et muayenesi yapabilir

3.      Et muayenesi açısından önemli bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar ve  patolojik değişiklikleri bilir , yasal hükümler içerisinde karar verir

4.      Etin olgunlaşması ve et derecelendirmesini bilir

5.      Et ürünleri üretim prensiplerini bilir ve uygular

6.      Et işlek yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyonu  programlayabilir

 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE ETKİNLİKLERİ:

Ders öğretim üyeleri tarafından ders kitapları ve ders notları yardımıyla teorik ders şeklinde işlenecektir. Dersler  tepegöz ve barkovizyon kullanılarak verilecektir.  Konular öğrencilerin kütüphane çalışmalarına da olanak vermesi için önceden öğrencilere  duyurularak dersler öğrencini de aktif katılımı şeklinde işlenecektir.

DERSİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Kısa sorulu bir küçük haberli sınav (%15), çoktan seçmeli test şeklinde bir arasınav (%35) ve bir yarıyıl sonu sınavı (%50) ile değerlendirilecektir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Notlar 100 üzerinden verilecek ve bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notu şekline dönüştürülecektir.

 

 

 

 

B)DERS PLANI VE İÇERİĞİ       

 

1.DERS PLANI

HAFTA

KONU

1.       

Dersin amacı, kaynak kitapların ve ders işleme planının tanıtını, et kombinaları

2.       

Mezbaha bilgisi mezbahaları oluşturan bölümler ve yasal düzenlemeler

3.       

Kasaplık hayvanların kesimi ve sistematik et muayenesi

4.       

Kasaplık hayvanlarda görülen bakteriyel hastalıklar

5.       

Kasaplık hayvanlarda görülen paraziter ve viral hastalıklar

6.       

Etlerde görülen patolojik değişiklikler ve laboratuvara getirilen etlere uygulanan muayeneler

7.       

Et kimyası, et histolojisi ve kasın ete dönüşümü

8.       

Et parçalama ve grading

9.       

Kanatlı kesimi ve et muayenesi

10.    

Et mikrobiyolojisi ve etlerin muhafaza yöntemleri

11.    

Fermente et ürünleri teknolojisi

12.    

Haşlanmış et ürünleri teknolojisi

13.    

Et endüstrisinde  HACCP

14.    

Et işletmelerinde prsonel hijyeni, temizlik  ve dezenfeksiyon 

 

iii.Yararlanılacak Kaynaklar

Et Endüstrisi (Yıldırım, Y., 1996, Ankara),

1- TAYAR,M, ATASEVER,M, Et Muayenesi, A.Ü.Yayın Ünitesi, Erzurum, 2006.

Kesim Hayvanı ve Et Muayenesi (İnal, T., 1995, İzmir),

Mezbaha Bilgisi (İnal, T., 1997, İzmir)

Et teknolojisi  (Arslan A, 2002, Ankara)

Yapılacak Sınavlar

 Fakülte Kurulunca tarihi belirlenecek bir arasınav ve  7.haftada bir adet küçük haberli sınav 

2.DERSİN İÇERİĞİ

Mezbaha Bilgisi ve Et Teknolojisi  , Mezbaha ve kombinaların yapısal ve teknik özellikleri, etlerin sağlık açısından muayenesi ve bununla ilgili yasal düzenlemeler, et ve et üretim yerlerinde hijyen, et mikrobiyolojisi, et ve et ürünleri   teknolojisi, kanatlı kesimi ve et muayenesi ve mezbaha yan ürünleri ile ilgili konuları içerir

Bu kapsamda ; kasaplık hayvanların kesimi ve sistematik et muayenesi, kasaplık hayvanlarda görülen önemli bakteriyel paraziter ve viral hastalıklar, etlerde görülen patolojik değişiklikler ve laboratuvara getirilen etlere uygulanan muayeneler konuları üzerinde durulur. Ayrıca et kimyası, et histolojisi ve kasın ete dönüşümü,et parçalama ve grading, etlerin muhafaza yöntemleri, fermente ve haşlanmış et ürünleri et ürünleri teknolojisi, et endüstrisinde  HACCP ,et işletmelerinde prsonel hijyeni, temizlik  ve dezenfeksiyon  ile ilgili konular üzerinde durulur. Derste asetat ve barkovizyon sunumları ile dersin içeriği zenginleştirilmektedir.

 

Her  hakkı saklıdır.  Mustafa Tayar  2005