GENEL BİLGİLER

DERSİN KODU VE ADI

VET 5001 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı

DERSİN TÜRÜ

DERSİN ÖNKOŞULU

DERSİN DÖNEMİ

DERSİN KREDİSİ

Zorunlu

YOK

IX.Yarıyıl

2 (  2 T)

DERS PLANLAMA VE GELİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr.Mustafa TAYAR

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Görüşme Saatleri

Görüşme Odası

e-Posta

Prof. Dr. Mustafa TAYAR, , Prof. Dr. Songül SONAL, Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN, Doç.Dr. Bayram ŞENLİK

Çarşamba 15.30-17.30

Öğretim Üyesi Odası

mtayar@uludag.edu.trscoskun@uludag.edu.tr,  sonal@uludag.edu.tr, ulgenm@uludag.edu.tr

DERSİN AMACI, HEDEF VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI, STRATEJİLERİ

 DERSİN AMACI:

Öğrencilere, çiftlikten sofraya gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarda kontrol-koruma ve yasal düzenlemeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri, gıda üretim ve satış yerlerinde bulunması gereken özellikler, gıda iş yerlerinde denetim, Veteriner hekimin çevre ve halk sağlığındaki rolü, başlıca çevre kirleticileri ve halk sağlığı açısından önemi, doğal denge ve canlılar üzerindeki etkileri ile çevrenin ve canlıların sağlığının korunması ve önlemleri  konularında bilgi kazandırmak amaçlanır.

 

    DERSİN HEDEFLERİ:

1-       Çiftlikten sofraya gıda güvenliği  kavramının öğretilmesi

2-       Gıda kökenli risklerin ve önleme yollarının bilinmesi

3-       Zoonotik hastalıklara karşı koruma-kontrol yöntemlerinin ve yasal uygulamaların bilinmesi

4-       Gıda üretim ve satış yerlerinin taşıması gereken asgari niteliklerin bilinmesi

5-       Çevre ve besin kirletici toksik maddelerin etkilerini öğrenmesi

6-       İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerle besin kirlenmesini öğrenmesi

7-       Besin kirlenmesi ve insanlardaki etkilerini öğrenmesi

8-       Çevre ve insan sağlığı korunması ve kirlenmenin önlenmesi için neler yapılabileceğini öğrenmesi

9-       Veteriner hekimin ilaç kullanmadaki sorumluluklarını öğrenmesi

   DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI:

1-       Çiftlikten sofraya gıda güvenliği  kavramının öğrenir.

2-       Gıda kökenli riskleri ve önleyici tedbirleri bilir

3-       Zoonotik hastalıklara karşı koruma-kontrol yöntemlerini ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular

4-       Gıda üretim ve satış yerlerinin denetlenmesini bilir.

5-       Kirlenmenin çevreye ve canlılara etkilerini öğrenir

6-       Besin kirlenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını öğrenir

7-       Çevre ve besin kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri ve veteriner hekimin ilaç kullanmadaki sorumluluklarını öğrenir

    ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE ETKİNLİKLERİ:

Dersler teorik  olarak verilecektir. Dersler ders kitapları ve ilave ders notları yardımı ile anlatılarak ve öğrencinin derse katılımını sağlayacak ön hazırlıklar yapıldıktan sonra tartışılarak sürdürülecektir. Derslerin sunumunda bilgisayarlı projeksiyon sistemleri kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içerisinde takımlar kurulup seminer konuları verilerek öğrencinin bilgiye ulaşma ve elde ettiği bilgiyi aktarma konularında deneyim kazanması sağlanacaktır.

DERSİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Kısa sorulu bir küçük haberli sınav (%15), çoktan seçmeli test şeklinde bir arasınav (%35) ve bir yarıyıl sonu sınavı (%50) ile değerlendirilecektir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Notlar 100 üzerinden verilecek ve bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notu şekline dönüştürülecektir.

 

DERS PLANI VE İÇERİĞİ       

HAFTA 

KONU

   1. 

 Dersin genel tanıtım, Veteriner halk sağlığına giriş, veteriner halk sağlığının  amacı, veteriner halk sağlığı hizmetleri, Veteriner halk sağlığı kapsamı,

2.      

Gıda güvenliği,  kalite, risk analizi, risk değerlendirme, , risk iletişimi, gıda kalite ile ilgili temel kavramlar, gıda hijyeninin veteriner halk sağlığı ile ilişkisi

3.      

 Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramı, hayvan sağlığı , refahı, hayvansal atıklar, et muayenesi, izlenebilirlik, gıda katkı maddeleri halk sağlığı ilişkisi

4.     

Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları

5.      

Türkiye  ve Avrupa birliğinde gıda kontrol  hizmetleri , AB gıda otoritesi, beyaz doküman, Çiftlik hayvanları kayıt sistemleri,gümrük işlemleri , Veteriner halk sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler

6.     

Gıda üretim ve satış yerlerinde göz önünde bulundurulması gereken genel prensipler

7.     

Zoonoz hastalıkların sınıflandırılması, bakteriyel zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma ve bu hastalıklar hakkındaki yasal düzenlemeler

8.      

Diğer , bakteriyel zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma ve bu hastalıklar hakkındaki yasal düzenlemeler

9.     

Viral ve Mikotik zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma ve bu hastalıklar hakkındaki yasal düzenlemeler, zoonozların kontrolüne yönelik genel uygulamalar

10.   

Paraziter zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma ve bu hastalıklar hakkındaki yasal düzenlemeler.

11.   

Çevre ve besin kirliliği ile ilgili temel kavramlar , çevre ve  besin kirlenmesinin nedenleri ve kirlenmenin insanlar ve hayvanlardaki genel etkileri

12.  

Besinlerde bulunan kirletici maddeler, özellikleri, canlılara yansıması, kalıntı sorunları, besin kirlenmesinin insan ve hayvanlardaki etkilerinin açıklanması

13.  

Veteriner hekimin ilaç kullanımındaki sorumlulukları, ilaç ve kimyasal madde kalıntılarının tolerans düzeyleri

14.   

 Çevre ve besin kirlenmesinin izlenmesi, FDA, WHO, Gıda kodeksinde bildirilen uyarılar, kalıntılardan korunma ve kalıntı kontrol yöntemleri 

Yararlanılacak Kaynaklar

  1. Gıda Mikrobiyolojisi, Tayar M., Dokuzlu C., Bursa, 2006,
  2. Veterinary Microbiology- Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease (J. Glenn Songer, Karen W. Post, Elsevier Saunders, USA, 2005)
  3. Zoonoses – Infectious Disease Transmissible from Animals to Humans (H. Krauss, A.Weber, M. Appel, B. Enders, H.D. Isenberg, H.G. Schiefer, W. Slenczka, A. Graevenitz, H. Zahner, ASM Pres, 2003, Canada)
  4. Zoonoses, Pedro,N., Boris S.  Springer Verlag, 2003.
  5. Toksikoloji CEYLAN,S., 2003.
  6. Ecosystems and Human Health, Toxicology and Environmental Hazards (PHILP, R.B., USA) 2001.

 Yapılacak Sınavlar

Fakülte Kurulunca tarihi belirlenecek bir arasınav ve  7.haftada bir adet küçük haberli sınav

DERSİN İÇERİĞİ

 Hayvan sağlığı yanı sıra halk sağlığını da ilgilendiren zoonozlarla mücadele, sağlıklı beslenme ve özellikle hayvansal orijinli gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarda Veteriner Hekimlerin görev ve sorumlulukları ile ilgili konuları içerir.

Her  hakkı saklıdır.  Mustafa Tayar  2005